Academy Modules

Academy Series
Filter by languages

Overview

“Academy of ICT Essentials for Government Leaders Programme” (Academy) is APCICT’s flagship initiative to equip government officials and policymakers with the essential knowledge and skills to leverage ICT for national and regional socio-economic development. Launched in 2008, the Academy’s comprehensive curriculum was developed in partnership with ICT experts from countries throughout the world. Currently, 11 Academy modules are available in 16 languages with new training modules and more translations underway to meet the ICT capacity needs of ESCAP member and associate-member States. For more information, please visit http://www.unapcict.org/academy

Courses

HỌC PHẦN 9 - ICT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI ROTHẢM HỌA

Học phần được thiết kế nhằm quảng bá khung chương trình giúp kết nối những công nghệ có sẵn với những quy trình quản lý rủi ro thảm hoạ, và để cung cấp những ví dụ của một hàng loạt những ứng dụng ICT đã được thực hiện trước đó ở nhiều nơi khác nhau tại Châu Á. 

HỌC PHẦN 10 - CNTT&TT, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Học phần này nói về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong việc tăng cường khả năng và năng lực của con người để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững.

HỌC PHẦN 11 - TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN

Học phần này nói về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong việc tăng cường khả năng và năng lực của con người để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững.