HỌC PHẦN - ICT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI ROTHẢM HỌA

Học phần được thiết kế nhằm quảng bá khung chương trình giúp kết nối những công nghệ có sẵn với những quy trình quản lý rủi ro thảm hoạ, và để cung cấp những ví dụ của một hàng loạt những ứng dụng ICT đã được thực hiện trước đó ở nhiều nơi khác nhau tại Châu Á. 

Abstract