HỌC PHẦN - TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN

Học phần này nói về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong việc tăng cường khả năng và năng lực của con người để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững.

Abstract