Courses

Filter learning courses

Filter by categories
Filter by languages
About 3 Results

HỌC PHẦN - ICT ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỦI ROTHẢM HỌA

Học phần được thiết kế nhằm quảng bá khung chương trình giúp kết nối những công nghệ có sẵn với những quy trình quản lý rủi ro thảm hoạ, và để cung cấp những ví dụ của một hàng loạt những ứng dụng ICT đã được thực hiện trước đó ở nhiều nơi khác nhau tại Châu Á. 

HỌC PHẦN - CNTT&TT, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Học phần này nói về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong việc tăng cường khả năng và năng lực của con người để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững.

HỌC PHẦN - TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN

Học phần này nói về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) trong việc tăng cường khả năng và năng lực của con người để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu và góp phần phát triển bền vững.